Kontakt

+48 795 757 707

Zapraszamy pon.-pt. 9.00-18.00

sklep@autotronika.pl

ul. Cienista 2 C/36
64-510 Wronki

Formularz kontaktowy
0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AUTOTRONIKA.PL

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 14.01.2021

 1.  Sklep internetowy AUTOTRONIKA.PL dostępny pod adresem internetowym https://www.autotronika.pl, prowadzony jest przez Przemysława Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą firmy AUTOTRONIKA Elektronika Samochodowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP:7631280722, REGON: 301211824
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Data Regulaminu wskazana w nagłówku oznacza, że jego postanowienia mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych od wskazanego dnia do dnia zmiany Regulaminu. Do składanych zamówień mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy AUTOTRONIKA Elektronika Samochodowa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:7631280722, REGON: 301211824
 3. Klient - każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 6. Klient uprzywilejowany – Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
 7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.autotronika.pl
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną dla Klientów nie będących Przedsiębiorcami, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 13. Rejestracja - określa czynność faktyczną, dokonaną w sposób określony w Regulaminie, a która jest wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 14. Konto klienta - panel indywidualny dla każdego Klienta, który jest uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 15. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 16. Hasło - oznacza wybrany przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 17. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą
 18. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, sposobu dostawy i płatności.
 19. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiający ustalenie i bieżącą modyfikację zawartości Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 20. Przedmiot transakcji – towary, pliki cyfrowe oraz usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 21. Produkt – Towary, pliki cyfrowe, Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
 22. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 23. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów, usług oraz plików cyfrowych w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie). Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 24. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, przedmiotu transakcji określonego w zamówieniu.
 25. Dni robocze - oznaczają dni tygodnia; od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 26. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 27. Siła wyższa – zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli, zdarzenia wywołane: siłami przyrody (jak powodzie, ulewy itp.), czynnościami osób trzecich, na których działania żadna ze Strona nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamach terrorystyczny lub jego groźby, podanie lub niepodanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd jak i takich które uniemożliwiają realizacje zamówienia, brak kontaktu z Klientem oraz inne określone w niniejszym Regulaminie przypadki, które przez Strony będą traktowane jako okoliczności niezawinione uniemożliwiające realizowanie umowy kupna sprzedaży, traktowane jako okoliczności uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy. Przez siłę wyższą nie rozumie się upływu okresu ważności produktów lub ich przydatności.

Kontakt ze Sklepem

Adres firmy:
Autotronika Elektronika Samochodowa Przemyslaw Piotrowski
ul. Cienista 2C/36
64-510 Wronki Adres

e-mail: sklep@autotronika.pl
tel. +48 795 757 707, (8-16 od poniedziałku do piątku oprócz dniu ustawowo wolnych)

Rachunek Bankowy: Bank PekaoSA I Oddz. Wronki 49 1240 3754 1111 0010 2749 2027

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16 w dni robocze.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. posiadanie dostępu do Internetu,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu dotyczące Towarów i Usług: opisy, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie może być dokonane poprzez:
  • wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, w którym należy podać dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail.
  • konto Klienta, w którym dane zostały podane podczas procesu rejestracji na stronie sklepu ( założone konto klienta )
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zawartego w nim formularza zamówienia wymaga dokonania wyboru towarów i ich ilości w oparciu o dane informacyjne dostępne na stronie sklepu, poprzez dodanie ich do koszyka.
 5. Po uzupełnieniu niezbędnych danych przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia, w którym będą zawarte takie informacje jak:
  • opis przedmiotu zamówienia
  • cena jednostkowa i cena łączna zamawianych produktów wraz z podatkami, kosztami dostawy i dodatkowymi kosztami (o ile występują).
  • sposób kontaktu ze sprzedawcą,
  • wybrana metoda płatności i termin płatności
  • dane kontaktowe Klienta
  • dane do faktury,
  • akceptacja przez Klienta obowiązku zapłaty za zamówienie,
  • akceptacja przez Klienta, że zapoznał się z informacją o obowiązku poniesienia kosztów bezpośrednich zwrotu towaru do Sprzedawcy,
  • akceptacja stosowania faktur elektronicznych.
  • akceptacja informacji o możliwości konieczności zapłaty kary umownej wynikającej z Regulaminu, w przypadku zwrotu uszkodzonego lub zniszczonego towaru.
 6. Aby wysłać zamówienie, należy: zaakceptować zapoznanie z treścią Regulaminu, potwierdzić zapoznanie się z „Pouczeniem Kupującego uprzywilejowanego o możliwości odstąpieniu od umowy, uzupełnić dane osobowe określone jako obowiązkowe, zaakceptować obowiązek zapłaty za zamówienie, a także nacisnąć przycisk: „Zamawiam i płacę”. Wysłanie zamówienia jest złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie powyższego zamówienia ( odniesienie do punktu numer 6) zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich danych elementów złożonego w sklepie zamówienia a także potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. W sytuacji, gdy dane podane przez Klienta nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia adres e-mail lub dołączony do przesyłki, wydruk potwierdzenia zamówienia, paragon lub faktura VAT.

Oferowane metody dostawy

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Unii Europejskiej i jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania formularza Zamówienia,
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionych Towarów:
  • za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej
 3. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są zawarte na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz widoczne w trakcie składania Zamówienia, w tym także przedstawione w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży (sprzedaż za pomocą korespondencji elektronicznej 4.§ punkt 7,8 Regulaminu)
 4. Dodatkowe ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta - telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przy składaniu zamówienia- o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki towaru lub może ją opóźnić w czasie.
 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 7. Dostawa złożonego zamówienia jest realizowana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 8. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach sklepu; termin ten jest jedynie przybliżonym czasem dostawy i obejmuje on zamówienia z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego przy produkcie na stronie sklepu, należy doliczyć czas zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się w zakładce na stronie sklepu „ metody i koszty dostawy“.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów oferowanych na stronie Sklepu Internetowego https://www.autotronika.pl  podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  • Płatność za pobraniem(realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia)
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a wysyłka Towarów zostanie zrealizowana niezwłocznie po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • Płatności elektroniczne Przelewy24, Paypal
 3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient uprzywilejowany może odstąpić od umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient uprzywilejowany może skorzystać z gotowego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr. 1 do Regulaminu) lub też na samodzielnie sformułowanym oświadczeniu.
 3. Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym Towar został dostarczony do Klienta uprzywilejowanego lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik, a w przypadku umowy o świadczenie Usługi - od daty jej zawarcia. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta uprzywilejowanego jest zobowiązany przesłać potwierdzenie o otrzymaniu niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Klienta uprzywilejowanego.  
 5. Wskazane w tym paragrafie prawo, dotyczy sprzedaży konsumenckiej w tym sprzedaży na rzecz Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, co oznacza, iż stosuje się wyłącznie w przypadku sprzedaży  dokonanej na rzecz Klienta uprzywilejowanego.
 6. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, nie ma możliwości dokonania zwrotu w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym, nieotwartym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, przez wzgląd na ochronę zdrowia lub względy higieniczne, a opakowanie zostało otwarte już po dostarczeniu towaru,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, w przypadku, gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta uprzywilejowanego, a Klient ten przed rozpoczęciem świadczenia usługi został poinformowany, że w sytuacji zrealizowania świadczenia przez Sprzedawcę utraci On prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której cena za towar lub wynagrodzenie za usługę jest zależne od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli a które mogą wystąpić przed upływem terminu prawa do odstąpienia od Umowy,
  • dotyczącej sprzedaży rzeczy, które po dostarczeniu do Klienta uprzywilejowanego, z uwagi na swój charakter, pozostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, a ich cena została uzgodniona podczas zawierania umowy sprzedaży, a ich dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a przedmiot świadczenia ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a dokładnie w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.
 2. Zwracany w tym trybie towar przez Klienta uprzywilejowanego, zostanie przyjęty bez konsekwencji dla Klienta uprzywilejowanego, tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania (nalepki bezpieczeństwa w stanie nienaruszonym), świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Biorąc pod uwagę odszkodowawczy charakter odpowiedzialności Klienta uprzywilejowanego wynikający z przepisu art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta w zw. z art. 471 Kodeksu Cywilnego Klient uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie towaru i inne ubytki zmniejszające w jakikolwiek sposób jego wartość lub przydatność do użytku. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub innego ubytku zmniejszającego w jakikolwiek sposób wartość lub przydatność do użytku towaru, Klient uprzywilejowany zapłaci na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości 70% wartości towaru zamówionego przez Klienta (w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że akceptacja Regulaminu potwierdza zgodę na stosowanie kary umownej w rozumieniu przepisu art. 483 k.c.). W przypadku, gdy szkoda Sprzedawcy przekracza wartość umówionej kary umownej, Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość umówionej kary umownej. Brak jakiejkolwiek informacji ze strony Klienta uprzywilejowanego zgodnie z postanowieniami §10 ust. 8 i 9 Regulaminu, uprawdopodabnia, że to Klient uszkodził, zniszczył czy w inny sposób spowodował zmniejszenie przydatności do użytku towaru.
 3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Przekroczenie tego terminu może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 2.
 4. Klient uprzywilejowany, do przesyłki zwrotnej powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient uprzywilejowany, chyba, że Klient uprzywilejowany wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia jego kompletności. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 1 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta uprzywilejowanego listem priorytetowym. Klient uprzywilejowany powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Z uwzględnieniem postanowienia ust. 5 powyżej, po otrzymaniu towaru, Sklep niezwłocznie dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta uprzywilejowanego. Niezależnie od powyższego, Klient uprzywilejowany wyraża zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 25.05.2016r. Nr 710) na stosowanie faktur elektronicznych. Tym samym Klient uprzywilejowany wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany przez siebie mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient uprzywilejowany może otrzymać od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię) drogą elektroniczną. Wówczas Klient uprzywilejowany powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Sprzedawcy.
 8. Jeżeli Klient uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przesyłki.
 9. Klient uprzywilejowany ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu -wysyłki - Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 10. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców.

Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - również w celach marketingowych (wysyłka newslettera z informacjami o nowościach i promocjach dostępnych w sklepie)
 3. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z opcji dostawy towaru przesyłką kurierską, zebrane dane osobowe Klienta zostaną udostępnione wybranemu przewoźnikowi przesyłki na zlecenie Sprzedawcy (Administratora)
  • W przypadku Klienta, który dokonuje w Sklepie internetowym płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za zamówione towary i usługi, Administrator czyli Sprzedawca udostępnia otrzymane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi, który obsługuje wyszczególnione formy płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klientowi przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora
  • a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 5. Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie sklepu internetowego jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak danych lub ich niekompletność skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. Umowy.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy kierować na adres: Autotronika ul. Cienista 2c/36, 64-510 Wronki
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu lub potwierdzenie płatności. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby Sprzedającego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym Towarem.
 5. W przypadku braków w dokumentacji zgłoszenia reklamacji Sprzedawca wezwie Konsumenta do uzupełnienia informacji w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Konsumenta. Sprzedawca w przypadku uznania reklamacji zwraca Konsumentowi koszty przesyłki towaru zgłoszonego do reklamacji.
 6. Konsument traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
 7. Klient traci wszystkie prawa związane z gwarancją/rękojmią w przypadku samowolnych przeróbek urządzenia, modyfikacji elektronicznych/mechanicznych, zerwania nalepek zabezpieczających (plomb gwarancyjnych). Dotyczy to również dołączonych adapterów, przewodów, przejściówek.
 8. W przypadku sprzedaży dokonanej na rzecz Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że przesyłka jest uszkodzona lub towar znajdujący się wewnątrz przesyłki może być uszkodzony, Klient powinien podjąć niezbędne czynności w celu ustalenia kiedy powstało uszkodzenie. W tym celu zalecane jest sporządzenie protokołu w obecności kuriera/doręczyciela z podaniem okoliczności dotyczących zaistniałej sytuacji. Sporządzenie protokołu ma umożliwić ustalenie czy szkoda powstała podczas transportu i ewentualne skierowanie roszczeń do firmy transportowej.
 10. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki, a o zaistniałej sytuacji, Klient powinien poinformować Sprzedawcę.
 11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za zaginięcie lub pogorszenie stanu towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania.
 12. Sprzedawca nie udziela gwarancji. Towary objęte są wyłącznie gwarancją producenta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Virage Łukasz Starus , ul. Nadarzyńska 51, 05-500 Piaseczno woj. mazowieckie
 2. W treści reklamacji Klient powinien podać niezbędne dane takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie do 14 dni, a jeśli nie będzie to nie było możliwe, poinformuje Klienta, kiedy reklamacja będzie rozpatrzona.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez zgłoszenie się do:
  • Polubownego Sądu Konsumenckiego, który działa przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie mediacji w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Klient może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów: ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie:
  • przepisy Kodeksu Cywilnego,
  • przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • przepisy ustawy o prawach konsumenta,
  • inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wszelkie zmienione wersje Regulaminu będą publikowane na stronie głównej Sklepu, natomiast Klienci, którzy posiadają Konto Klienta, otrzymają informacje o zmianach Regulaminu na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej, tak, aby mogli się zapoznać z aktualną wersją Regulaminu na dzień zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 5. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności takich jak na przykład zmiana w obowiązujących przepisach, konieczność zmiany form płatności, konieczność zmiany sposobu dostawy, uzasadniających zmianę Regulaminu w trakcie trwania umowy sprzedaży, w szczególności po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca prześle Klientowi zmieniony Regulamin ze wskazaniem zmian, w celu ich akceptacji przez Klienta. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian Regulaminu i tym samym zmian warunków zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy, wówczas przyjmuje się, że umowa została rozwiązana, a wzajemne świadczenia stron podlegają niezwłocznemu zwrotowi.
 6. Językiem obowiązującym w Sklepie Internetowym jest język polski, a obowiązującymi przepisami są przepisy prawa polskiego.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego.Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta